Ustav Republike Srbije

Zakon o radu

Komentar izmena i dopuna Zakona o radu, septembar  2014.

Katalog radnih mesta u javnim službama

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

Zakon o štrajku

Zakon o stečaju

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom

Zakon o ravnopravnosti polova

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Zakon o okupljanju gradjana

Zakon o javnom okupljanju

Zakon o socijalno-ekonomskom savetu

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova

Zakon o volontiranju

Zakon o radnim odnosima za strance

Zakon o zaštiti srpskih državljana u inostranstvu

Zakon o pribavljanju i korišćenju inostranih sredstava za povećanje zaposlenosti i zapošljavanje povratnika sa rada iz inostranstva

Zakon o evidenciji u oblasti rada

Zakon o utvrdjivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

Zakon o sprečavanju sukoba interesa prilikom vršenja javnih funkcija

Zakon o pravima radnika za cijim je radom prestala potreba

Zakon o javnima sluzbama

Zakon o posredovanju

Zakon o udruzenjima

Zakon o drustvenim organizacijama i udruzenjima gradjana

Zakon o odredjivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Katalog radnih mesta u javnom sektoru

Zakon o zaposlenima u Javnim Službama

Zakon o platama službenika i nameštenika u organima Autonomne Pokrajine jedinice lokalne samouprave

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u Autonomnim Pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavnju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

Zakon o zabrani diskriminacije

Pravilnik o JISP – u

Uredba o koeficijentima  za obračun i isplatu